Zaujímavosti

Predsedníčka Odborového zväzu pani Žofia Lehotská požiadala listom pána ministra Počiatka o zapracovanie finančnej kompenzácie za poskytovanie Univerzálnej službypre Slovenskú poštu v roku 2015 . 

Ing. Ján POČIATEK,

minister dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja

Nám. slobody 6

P.O. Box 100

810 05  Bratislava

Senec  12 september 2014

č. j. 35/O/2014

Vec:   Financovanie UNI poštovej služby z kompenzačného fondu

            Vážený pán minister,

v nadväznosti na prípravu štátneho rozpočtu SR na rok 2015 sa obraciam na Vás, v mene Odborového zväzu pôšt a logistiky, ako na najvyššieho predstaviteľa ústredného orgánu štátnej správy v oblasti poštových služieb a jediného akcionára Slovenskej pošty, a. s., v záležitosti dostatočného zabezpečenia potrebných zdrojov pre financovanie univerzálnej (UNI) poštovej služby. V tejto súvislosti Vás chcem požiadať o zapracovanie garancie štátu ohľadne kompenzačného fondu na financovanie UNI poštovej služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách vo výške cca     12 miliónov eur.

           Našu žiadosť zdôvodňujeme nasledovne:

 

            Slovenská pošta, a. s., pôsobí už tretí rok na plne otvorenom poštovom trhu, pričom ceny UNI poštovej služby sú regulované Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. UNI poštovú službu, ako záväzok štátu prenesený na Slovenskú poštu, a.s., ako jej licenčného poskytovateľa, je potrebné zabezpečiť kvalitne a v rozsahu s požiadavkami zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách.

            Súčasná hospodárska situácia a rapídny pokles listových zásielok, spôsobený  elektronickou substitúciou, negatívne pôsobí na hospodárenie Slovenskej pošty, a. s. Poskytovanie UNI poštovej služby, v dôsledku ktorého patrí k popredným zamestnávateľom v SR, ju však núti vynakladať pomerne vysoké fixné náklady, ktoré nemá - čím ďalej, tým viac ako pokryť výnosmi.

            Zákon o poštových službách ustanovil na financovanie UNI poštovej služby  kompenzačný fond. V prípade, ak poskytovateľ UNI poštovej služby preukáže, že jej poskytovanie je neprimeraným finančným bremenom (tzv. čisté náklady univerzálnej služby) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb aktivuje kompenzačný fond príspevkami alternatívnych poštových operátorov, ktorí poskytujú poštové služby zameniteľné s UNI poštovou službou a zdroje fondu sa čerpajú v prospech licenčného poskytovateľa UNI poštovej služby. Prípadné doplnenie potrebných zdrojov kompenzačného fondu garantuje štát. V predchádzajúcom období však príspevky alternatívnych poštových operátorov vôbec nezabezpečovali dostatočné zdroje pre financovanie UNI poštovej služby cez kompenzačný fond.  

             Vážený pán minister,

            Odborový zväz pôšt a logistiky  si je plne vedomý napätosti štátneho rozpočtu a nevyhnutnosti znižovania výdavkov štátu. Zároveň však upozorňuje, že prípadné neriešenie financovania UNI poštovej služby môže veľmi negatívne ovplyvniť jej ďalšie kvalitné poskytovanie, ako aj hospodárenie Slovenskej pošty, a.s., a navyše narušiť už aj tak krehký sociálny zmier. Máme dôvodnú obavu, že  Slovenská pošta, a. s., za uvedených podmienok na poštovom trhu sama neunesie finančné bremeno poskytovania UNI poštovej služby, čo môže mať nepriaznivý dopad na zamestnanosť, ako aj na zhoršenie pracovných, mzdových a sociálnych podmienok jej zamestnancov.

            Dovoľujeme si pripomenúť, že podľa príslušných ustanovení zákona o poštových službách Slovenská pošta, a.s., predložila dňa 28.8.2014 Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb výpočet čistých nákladov UNI poštovej služby za 1. polrok 2014.

            Za Vaše porozumenie a pomoc v tejto nanajvýš dôležitej veci Vám vopred ďakujeme.

             S pozdravom

                                                                                    

               Žofia Lehotská v.r.

                                                                               predsedníčka Odborového zväzu

                                                                                            pôšt a logistiky 

 

------------------------------------------------------------------------

Bratislavská 1, 903 01 Senec,  Slovenská republika

Tel.:0911 194 064, 02/45923001,  Fax:02/45923001

e-mail: lehotska.zofia@slposta.sk.