Informácie o nás

Odborový zväz pôšt a logistiky je najväčšou odborovou organizáciou pôsobiacou pri  Slovenskej pošte , a.s. Vo svojich  49 základných odborových organizáciách združuje viac ako 4100 zamestnancov pošty.

Zastupuje zamestnancov  pri rokovaniach so zamestnávateľom.

 

Poslanie odborov -  zákonnými prostriedkami chrániť a obhajovať práva, oprávnené záujmy, potreby  a  požiadavky svojich členov napĺňa odborový zväz každodennou prácou svojich  funkcionárov. 

Ako jediná odborová organizácia uzavrela so zamestnávateľom Podnikovú kolektívnu zmluvu a Zásady poskytovania príspevkov zo sociálneho fondu, vyjednala tak pre všetkých zamestnancov lepšie podmienky ( pracovné, mzdové, sociálne) nad rámec Zákonníka práce.

Len silné odbory môžu byť plnoprávnym zástupcom zamestnancov.

Prečo byť v odboroch?

 

Členstvo v odboroch predstavuje naplnenie ústavného práva občanov slobodne sa združovať.

Odbory kontrolujú

 -  dodržiavanie pracovnoprávnych, mzdových a bezpečnostných predpisov

-   plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy

-   pracovné podmienky žien a mladistvých

-   objektivitu vyšetrovania pracovných úrazov

-   odškodňovanie pracovných úrazov

 

Členovia  Odborového zväzu pôšt a logistiky majú právo

 -  na obhajobu svojich demokratických práv a slobôd

 -  na obhajobu oprávnených pracovných, mzdových, ekonomických a sociálnych záujmov

-  na ochranu života a zdravia pri práci

-  voliť a byť volení do orgánov zväzu

 -  na ochranu z dôvodu výkonu funkcie v odborových orgánoch       

 -  na poskytovanie právnej pomoci

 -  na príspevok podľa Príspevkového fondu zväzu

 

Potrebujeme odbory ?

 

Odbory majú medzi zástupcami zamestnancov výnimočné postavenie. Môžu so zamestnávateľom uzatvoriť kolektívnu zmluvu, ktorá zabezpečuje výhodnejšie podmienky pre všetkých zamestnancov.

V kolektívnej zmluve možno vyjednať najmä

-  zlepšovanie pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov

-  zvyšovanie miezd , zvýšené odstupné,  zvýšené odchodné

-  vytváranie podmienok na uľahčenie práce žien

-  pracovné voľno nad rámec zákona

-  zvýšenú ochranu zamestnancov pri prepúšťaní

-  príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie

 

Ak nechcete v budúcnosti tieto výhody

stratiť, staňte sa naším členom  !