Stanovy Odborového zväzu pôšt a logistiky

 


Preambula

(1)   Odborový zväz pôšt a logistiky /ďalej len odborový zväz/ je občianskym združením podľa zákona  č.83/1990 Zb. o združovaní občanovv znení zmien a doplnkov. Je evidovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v zozname občianskych združení s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

(2)   Odborový zväz združuje členov predovšetkým z odvetvia pôšt, logistiky a inýchpríbuzných odvetví.      

(3)   Vo svojej činnosti obhajuje právaa presadzuje oprávnené požiadavky svojich členov v súlade s Ústavou Slovenskej republiky schváleným Programom  odborového zväzu.

(4)   Odborový zväz uplatňuje vo svojej činnosti princípy solidarity a lojality medzi odborovými organizáciami

(5)   Odborovýzväz sa zasadzuje za  rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd a slobody združovania.


článok 1

Názov, sídlo a základná charakteristika

(1)   Odborový zväz pôšt a logistiky má názov  Odborový zväz pôšt a logistiky. Ako skratka sa používa názov OZ PaL.

(2)   Sídlom odborového zväzu je Senec, ul. Bratislavská 1, 903 01 Senec.

(3)   Odborový zväz je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje pod svojim menom. Organizačnou zložkou odborového zväzu sú základné odborové organizácie.

(4)   Štatutárnym orgánom odborového zväzu je Predsedníctvo OZ PaL, v mene ktorého koná predseda OZ PaL alebo podpredseda OZ PaL. 

(5)   Odborový zväz je nezávislý od politických strán, zamestnávateľských a štátnych orgánov, občianskych združení a občianskych iniciatív.

(6)   Symbolom odborového zväzu je znak vyobrazený v prílohe Stanov.


článok 2

Ciele odborového zväzu

 (1)   Cieľom odborového zväzu je presadzovať oprávnené požiadavky svojich členov, obhajovať ich zamestnanecké, mzdové, pracovné, sociálne a kultúrne záujmy a základné demokratické právav súlade s Programom odborového zväzu.

(2)    Voči politickým stranám, zamestnávateľským organizáciám, štátnym orgánom, občianskym združeniam a iniciatívam vykonáva samostatnú odborovú politiku v súlade s Programom odborového zväzu.


článok 3

Činnosť odborového zväzu

(1)    Odborový zväz sa riadi týmito Stanovami, uzneseniami orgánov a vnútro zväzovými predpismi.

(2)    Pre napĺňanie svojich cieľov využíva odborový zväz všetky možnosti a práva  dané právnym poriadkom Slovenskej republiky, vrátane práva na štrajk.

(3)    Odborový zväz je solidárny s oprávnenými požiadavkami iných odborových združení.

(4)    Na zabezpečenie svojej činnosti odborový zväz využíva vlastný a zverený majetok.

(5)    Odborový zväz môže zakladať a spoluzakladať nadácie, združenia a iné právnické osoby a podieľať sa na ich činnosti.článok 4

Zásady výstavby a princípy činnosti

 (1)    Odborový zväz je budovaný na demokratických princípoch.

(2)    Základné princípy výstavby orgánov odborového zväzu a ich činnosti:

        a)  solidarita,

        b)  programová jednota,

        c)  orgány odborového zväzu sa za svoju činnosť zodpovedajú členom,

        d)  uplatňovanie vnútroodborovej demokracie,

        e)  orgány odborového zväzu a základnej organizácie sú volené zdola nahor,

        f)   kolektívnosť rozhodovania a kontroly.


článok 5

Členstvo v odborovom zväze

(1)   Členstvo v odborovom zväze je dobrovoľné.

(2)   Členom odborového zväzu sa môže stať každý bez ohľadu na pohlavie, národnosť, štátnu príslušnosť, rasu, politické a náboženské presvedčenie, ak sa stotožňuje so Stanovami a Programom odborového zväzu.

(3)   Členom odborového zväzu nemôže byť ten, kto svojím konaním a správaním podporoval alebo podporuje zločiny proti ľudskosti.

(4)   Člen odborového zväzu si uplatňuje členské práva a plní členské povinnosti prostredníctvom základnej odborovej organizácie.

(5)   Do doby členstva v odborovom zväze sa započítava aj doba členstva:

       a)  v ROH (Revolučné odborové hnutie)

       b)  vo FOZ PS (Federálny odborový zväz pracovníkov spojov)

       c)  v OZ Spoje

       d)  v SOZ PT (Slovenský odborový zväz pôšt a telekomunikácií)

       e)  v iných odborových organizáciách na základe rozhodnutia príslušnej základnej odborovej organizácie odborového zväzu

(6)   Skutočnosti rozhodujúce pre zápočet doby členstva je člen povinný preukázať čestným prehlásením.

 


článok 6

Vznik členstva

 (1)   Členstvo v odborovom zväze vzniká prijatím za člena základnou odborovou organizáciou na základe písomnej prihlášky.

                                                                                    


článok 7

Práva a povinnosti člena

(1)   Člen má právo:

       a)  zúčastňovať sa na tvorbe a realizácii Programu odborového zväzu,

       b)  voliť a po dosiahnutí 18 roku veku byť volený do orgánov odborového zväzu,

       c)  na obhajobu svojich demokratických práv a slobôd, pracovných, mzdových, ekonomických, sociálnych práv a kultúrnych záujmov,ako i na ochranu života a zdravia pri práci,

       d)  na poskytovanie právnej pomoci podľa rozhodnutí orgánov  odborového zväzu

       e)  na ochranu z dôvodu výkonu funkcie v odborových orgánoch na všetkých stupňoch,

       f)   na podporu pri štrajkoch podľa právneho poriadku SR

       g)  zúčastniť sa na rokovaní orgánov odborového zväzu v tých prípadoch, keď odborový orgán rokuje a rozhoduje o jeho činnosti, správaní sa, ako aj jeho sťažnosti,

       h)  využívať všetky ďalšie práva, ktoré svojim členom zabezpečí základná organizácia odborového zväzu alebo odborový zväz.

(2)   Člen je povinný:

       a) dodržiavať stanovy a vnútrozväzové predpisy, plniť uznesenia orgánov odborového zväzu a základnej organizácie odborového zväzu a podieľať sa na plnení programu odborového zväzu,

       b)  riadne a včas platiť členské príspevky vo výške danej stanovami odborového zväzu,

       c)  oznamovať príslušnému orgánu odborového zväzu všetky skutočnosti dôležité z hľadiska evidencie vzniku, trvania alebo zániku členstva,

       d)  zúčastňovať sa na činnosti svojej základnej organizácie a v orgánoch odborového zväzu, ktorých je členom,

       e)  riadne vykonávať zverenú funkciu v odborovom zväze a z tejto činnosti sa zodpovedať členom a orgánu odborového zväzu, ktorý ho zvolil,

       f)   riadne sa starať o majetok základnej organizácie odborového zväzu a majetok odborového zväzu, ktorý mu je zverený.článok 8

Pozastavenie výkonu práv a povinností

Člen má právo požiadať o pozastavenie výkonu členských práv a povinností počas doby vykonávania opráv-není a plnenia povinností v mene zamestnávateľa,u ktorých by dochádzalo ku kolízii s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z členstva v odborovom zväze.


 


článok 9

Zánik členstva

(1)   Členstvo v odborovom zväze zaniká :

        a) ukončením členstva vystúpením

        b) vylúčením

        c) úmrtím.

(2)   Ukončenie členstva  vystúpením sa realizuje písomným oznámením člena o vystúpení z odborového zväzu doručeným základnej organizácii. Súčasne s ukončením členstva vystúpením zanikajú všetky práva a povinnosti člena. Členstvo zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia základnej organizácii.

(3)    O vylúčení člena z odborového zväzu rozhodne základná organizácia odborového zväzu a to na základe konania člena, ktoré je v rozpore so Stanovami a Programom odborového zväzu. Vylúčenie člena potvrdzuje dozorná a revízna komisia tejto základnej organizácie. Súčasne zanikajú všetky práva člena. Základná organizácia rozhodne o vylúčení člena podľa tohto ustanovenia aj v prípade, ak neplatí vlastným zavinením členské príspevky viac ako dva mesiace a na výzvu odborového orgánu ich nezaplatí ani v náhradnom termíne. článok 10

Členské príspevky

(1)  Člen  platí  členský príspevok vo výške 1% z čistého mesačného zárobku alebo peňažného plnenia nahrádzajúceho mzdu.

(2)  Člen ,ktorý je v dôchodku, nezamestnaný,dlhodobo chorý  alebo na materskej, resp.rodičovskej dovolenke, platí členský príspevok vo výške 1.- €  mesačne.

 


článok 11

Orgány odborového zväzu

Orgány odborového zväzu sú:

        a) Zjazd odborového zväzu

        b) Plénum odborového zväzu

        c) Rada odborového zväzu

        d) Predsedníctvo odborového zväzu

        e) Dozorná  revízna komisia odborového zväzu

        f) komisie o vzniku ktorých rozhodne Rada, resp. Predsedníctvo.


článok 12

Zjazd odborového zväzu

(1)  Zjazd odborového zväzu je najvyšším orgánom odborového zväzu. Prerokováva a schvaľuje:

       a)  rokovací poriadok a program Zjazdu,

       b)  Správu  Predsedníctva odborového zväzu o činnosti a plnení uznesení predchádzajúceho Zjazdu,

       c)  Správu o hospodárení odborového zväzu,

       d)  Správu Dozornej a revíznej komisie odborového zväzu,

       e)  Program a ďalšiu činnosť odborového zväzu,

       f)   Stanovy odborového zväzu, ich zmeny a dodatky,

       g)  Volebný poriadok orgánov odborového zväzu,

       h)   ďalšiu problematiku podľa schváleného programu rokovania Zjazdu.

(2) Zjazd zvoláva  Rada odborového zväzu jedenkrát za 4 roky.

(3) Ako delegáti s hlasom rozhodujúcim  sa zúčastňujú na Zjazde členovia Predsedníctva OZ pôšt a logistiky, ktorí zároveň tvoria pracovné predsedníctvo Zjazdu, a zástupcovia základných odborových organizácii zvolení podľa ods.(5).

(4) Ako delegáti s hlasom poradným majú právo zúčastniť sa na Zjazde, a to i v prípade, ak nie sú zvolení za jeho delegátov:

       a)  členovia Rady odborového zväzu,

       b)  členoviaDozornej a revíznej komisie odborového zväzu.

(5)  Kľúč pre voľbu delegátov Zjazdu stanoví Rada odborového zväzu.

(6)   Rada odborového zväzu rozhodne, kto má právo zúčastniť sa na Zjazde ako hosť. 

(7)   Zjazd odborového zväzu je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Ak Zjazd nie je uznášaniaschopný, Rada odborového zväzu ho opakovane zvolá najneskôr do troch mesiacov.

(8)   Zjazd odborového zväzu volí a odvoláva                  

     (a)  predsedu OZ,

     (b)  I. podpredsedu  pre poštu a poštovú legislatívu

     (c)  II. podpredsedu pre odborovú politiku a pracovnoprávnu oblasť

     (d)  členov Dozornej a revíznej komisie odborového zväzu

(9)   Mimoriadny
zjazd odborového zväzu zvolá Rada  odborového zväzu, ak :

         a)  je potrebné prerokovať a schváliť zásadné záležitosti, ktoré sú inak v  kompetencii  Zjazdu, vrátane volieb podľa  čl.3,4 a 5 Volebného poriadku OZ PaL

         b)  o zvolanie  požiadajú 2/3 členov Pléna odborového zväzu

         c)   o zvolanie  požiada Dozorná a revízna komisia odborového zväzu

(10) Kľúč pre voľbu delegátov mimoriadneho zjazdu určí Rada odborového zväzu.


článok 13

Plénum odborového zväzu

(1)  Plénum odborového zväzu je najvyšším orgánom odborového zväzu v období medzi zjazdmi. Za svoju činnosť zodpovedá Zjazdu odborového zväzu .

(2)  Plénum zabezpečuje realizáciu Programu a cieľov odborového zväzu a priebežné hodnotenie ich plnenia.

(3)  Plénum volí a odvoláva  členov Rady odborového zväzu v súlade s Volebným poriadkom odborového zväzu.

(4)  Zasadnutie  Pléna zvoláva Predsedníctvo odborového zväzu najmenej dvakrát ročne, z toho spravidla jedenkrát ročne na regionálnej úrovni rozšírené o členov výborov základnej organizácie. Predsedníctvo zvolá Plénum aj v prípade, keď o to požiada nadpolovičná väčšina členov Pléna.

(4)  Plénum tvoria :

     (a) predseda odborového zväzu

     (b) podpredsedovia odborového zväzu

     (c) predsedovia základných odborových organizácií, resp. iný delegovaný  člen výboru základnej organizácie.


článok 14

Rada odborového zväzu

(1)  Rada odborového zväzu je výkonným orgánom  Pléna odborového zväzu .

(2)  Rada odborového zväzu je vyšším odborovým orgánom

(3)  Rada odborového zväzu najmä:

      a)  schvaľuje rozpočet odborového zväzu, prerokováva výsledky hospodárenia a rozhoduje o správe majetku

      b)  schvaľuje, mení a ruší vnútrozväzové predpisy, tvorbu fondov a ich štatúty

      c)  schvaľuje a mení rokovacie poriadky orgánov zväzu

      d)  podáva výklad stanov odborového zväzu

      e)  rozhoduje o vzniku právnických osôb s účasťou odborového zväzu a o účasti odborového zväzu v iných právnických osobách

      f)   zvoláva Zjazd  odborového zväzu

      g)  schvaľuje vnútornú štruktúru odborového zväzu v súlade so stanovami

      h)  schvaľuje a ruší členstvo odborového zväzu v republikových a medzinárodných odborových združeniach a organizáciách, schvaľuje a odvoláva svojich zástupcov v ich orgánoch

      i)   prijíma stanoviská a návrhy v súlade s cieľmi odborového zväzu

      j)   plní úlohy v súlade so Zákonom č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v prípade prípravy štrajku.

      k)   podľa potreby schvaľuje komisie a sekcie, ktorým môže delegovať časť svojich právomocí

      l)    rozhoduje o vylúčení základnej organizácie odborového zväzu pre závažné neplnenie alebo porušovanie stanov, čím nie je dotknuté členstvo členov v odborovom zväze, pokiaľ prejavia vôľu združovať sa v odborovom zväze prostredníctvom inej základnej organizácie  

      m)  rozhoduje o postupe v prípade poklesu počtu členov dozornej a revíznej komisie pod stanovený počet

      n)   schvaľuje  stratégiu kolektívneho vyjednávania a  kolektívnych vyjednávačov vyššej  kolektívnej zmluvy , uzatvára kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa

(4)  Zasadanie Rady OZ PaL zvoláva Predsedníctvo OZ PaL najmenej štyrikrát ročne. Predsedníctvo zvolá zasadanie Rady  aj v prípade, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov Rady

 alebo dozorná a revízna komisia odborového zväzu.

(5)   Radu OZ tvoria:

      a)  predseda a podpredsedovia odborového zväzu 

      b)  zástupcovia regiónov (západ, stred, východ)  volení v súlade s Volebným poriadkom odborového zväzu.


 


článok 15

Predsedníctvo odborového zväzu

(1)   Predsedníctvo odborového zväzu je štatutárnym orgánom odborového zväzu a príslušným odborovým orgá-nom v zmysle právnych predpisov vo vzťahu ku zamestnávateľom, štátnym a iným orgánom a organizáciám

(2)   Činnosť Predsedníctva riadi predseda odborového zväzu, ktorý  vystupuje v jeho mene. V jeho neprítom-nosti sú oprávnení konať:

       a)  I. podpredseda pre poštu a poštovú legislatívu

       b)  II. podpredseda pre odborovú politiku a pracovnoprávnu oblasť.

(3)   Predsedníctvo odborového zväzu najmä:

       a)  riadi činnosť odborového zväzu

       b)  rozpracováva úlohy vyplývajúce z programu odborového zväzu,

       c)  schvaľuje platové podmienky funkcionárov a zamestnancov odborového zväzu,

       d)  robí výber zamestnancov odborového zväzu,

       e)  schvaľuje zástupcov odborového zväzu v orgánoch iných právnických osôb,

       f)   schvaľuje akcie medzinárodnej činnosti odborového zväzu,

       g)  navrhuje dozornej a revíznej komisii odborového zväzu vykonať revíziu v ktoromkoľvek orgáne odborového zväzu,

       h)  zodpovedá za obojstranný prenos informácií medzi orgánmi odborového zväzu a základnými odborovými organizáciami,

       i)   schvaľuje stratégiu  vyjednávania  a kolektívnych  vyjednávačov podnikovej kolektívnej zmluvy, uzatvára podnikovú kolektívnu  zmluvu,

       j)  podáva Rade OZ PaL návrh na vylúčenie základnej odborovej organizácie.

(4)  Člen predsedníctva má právo zúčastniť sa na rokovaní ktoréhokoľvek orgánu  odborového zväzu a základnej odborovej organizácie odborového zväzu.

(5)  Predsedníctvo odborového zväzu zvoláva predseda odborového zväzu najmenej jedenkrát za dva mesiace.  Predseda odborového zväzu zvolá Predsedníctvo aj v prípade, ak o to požiada dozorná a revízna komisia odborového zväzu alebo najmenej polovicačlenov Predsedníctva.

(6)  Predsedníctvo tvoria: 

       predseda a podpredsedovia odborového zväzu, zástupcovia regiónov zvolení v zmysle Volebného poriadku orgánov odborového zväzu.


 


článok 16

Dozorná a revízna komisia odborového zväzu

(1)  Dozorná a revízna komisia je dozorným a revíznym orgánom odborového zväzu vykonávajúcim kontrolu v orgánoch zväzu a orgánoch základných organizácií odborového zväzu. V mene
dozornej a revíznej komisie vystupuje predseda alebo poverený člen dozornej a revíznej komisie.

(2)   Dozorná a revízna komisia pracuje  maximálne v  3-člennom zložení.

(3)   Dozorná a revízna komisia najmä:

      a)  kontroluje dodržiavanie stanov, vnútrozväzových predpisov a plnenie uznesení orgánov odborového zväzu a základnej organizácie odborového zväzu,

      b)  kontroluje hospodárenie s majetkom,

      c)  kontroluje dodržiavanie schválených rozpočtov, účtovníctva a výkazníctva,

      d)  upozorňuje orgány odborového zväzu a orgányzákladnej organizácie na zistené nedostatky, dáva návrhy na ich odstránenie a predkladá písomné návrhy na zlepšenie hospodárenia,

      e)  potvrdzuje zánik základnej organizácie odborového zväzu.

(4)  Zasadanie dozornej a revíznej komisie zvoláva predseda dozornej a revíznej komisie najmenej štyrikrát ročne.

(5)  Členovia dozornej a revíznej komisie nemôžu počas doby výkonu svojej funkcie vykonávať žiadnu z funkcií v orgánoch uvedených v článku 11, písm. c-d).

(6)  Dozorná a revízna komisia odborového zväzu vykonáva svoju činnosť podľa vlastného plánu kontrolnej činnosti. Môže konať aj na podnet orgánov odborového zväzu a základnej organizácie odborového zväzu.

(7)  Predseda alebo poverený člen dozornej a revíznej komisie má právo zúčastniť sa na rokovaniach všetkých orgánov odborového zväzu a ktorejkoľvek základnej organizácie odborového zväzu.


článok 17

Základná
organizácia odborového zväzu

(1)  Organizačnou zložkou odborového zväzu sú základné odborové organizácie,ktoré sa dobrovoľne združujú  do OZ PaL.

(2)  Základná odborová organizácia OZ PaL  (ďalej len základná organizácia) má právnu subjektivitu a koná vo svojom  mene.Minimálny počet členov základnej organizácie je 5.

(3)  Člen odborového zväzu uplatňuje svoje práva a plní svoje povinnosti vyplývajúce mu z členstva len prostredníctvom jednej základnej organizácie odborového zväzu.

(4)  Základná organizácia vzniká dňom zaevidovania na odborovom zväze.

(5)  Ak základná organizácia združuje členov zamestnaných u viacerých zamestnávateľov, plní funkciu príslušného odborového orgánu voči všetkým týmto zamestnávateľom výbor základnej organizácie.

(6)  Základná organizácia je oprávnená konať len po predchádzajúcom prerokovaní v Predsedníctve odborového zväzu vo veciach:

       a)  zmeny vlastníckych vzťahov k svojmu nehnuteľnému majetku,

       b)  vkladu svojho nehnuteľného majetku ako podielu do obchodných spoločností družstiev,

       c)  prevodu nehnuteľného majetku do nadácií,

       d)  zabezpečenia záväzku formou záložného práva.

(7)  Základná organizácia nezodpovedá za záväzky odborového zväzu a odborový zväz nezodpovedá za záväzky základnej organizácie.

(8)  Základná organizácia sa riadi Stanovami odborového zväzu, uzneseniami vyšších odborových orgánov, vnútrozväzovými predpismi a uzneseniami svojich orgánov.

(9)  Základné organizácie na základe stanov, uznesení a vnútrozväzových predpisov odborového zväzu schvaľujú členskou schôdzou alebo konferenciou najmä:

       a)  zásady organizácie a činnosti základnej organizácie, prípadne jej štatút.

       b)  volebný poriadok základnej organizácie,

       c)  zásady hospodárenia základnej organizácie.

(10) Základná organizácia je povinná predložiť uvedené dokumenty na požiadanie Predsedníctva OZ PaL.

(11) Základná organizácia oznamuje a aktualizuje údaje o základnej organizácii odborového zväzu a taktiež údaje o vzniku, zmenách a zániku členstva členov odborového zväzu.

(12) Usporiadanie vnútornej štruktúry základnej organizácie je pri dodržaní týchto Stanov, v právomoci základnej organizácie.

(13) Základná organizácia zaniká:

       a)  na základe uznesenia členskej schôdze alebo konferencie základnej organizácie,

       b)  v prípade, že neprijala uznesenie o svojom zániku, ale pritom skutočne zanikla,

       c)  vystúpením z odborového zväzu,

       d)  vylúčením z odborového zväzu pre opakované neplnenie povinností voči OZ PaL, pri sústavnom neplnení uznesení odborového zväzu alebo pre hrubé porušenie záujmov OZ PaL,

       e)  ak klesne počet jej členov podľa čl.9 ods.1 pod 5. Základnáorganizácia je povinná oznámiť svoj zánik na odborový zväz.

(14) Odborový zväz nemá voči základným organizáciám, ktoré zanikli , žiadne majetkové či  finančné záväz-ky.Na OZ PaL neprechádzajú z týchto základných organizácií žiadne majetkové
alebo finančné záväzky.

článok 18

Orgány základnej organizácie odborového zväzu

Orgány základnej organizácie odborového zväzu sú:

a)  členská schôdza alebo konferencia

b)  výbor základnej organizácie

c)  dozorná a revízna komisia základnej organizácie

d)  iné orgány, o vzniku ktorých rozhodne základná organizácia


 

                                                      
článok 19

Členská schôdza alebo konferencia

(1)    Najvyšším orgánom základnej organizácie je členská schôdza alebo konferencia. Rozhoduje o zásadných  otázkach týkajúcich sa členov odborového zväzu združených v tejto základnej organizácii. Prerokováva a schvaľuje najmä:

       a)  správu o činnosti základnej organizácie a plnení uznesení za predchádzajúce obdobie,

       b)  zásady organizácie a činnosti základnej organizácie, prípadne jej štatút,

       c)  volebný poriadok základnej organizácie,

       d)  zásady hospodárenia základnej organizácie,

       e)  rozpočet základnej organizácie a výsledky hospodárenia,

       f)   správu o činnosti dozornej a revíznej komisie základnej organizácie,

       g)  program a úlohy základnej organizácie na ďalšie obdobie.

(2)   Členskú schôdzu alebo konferenciu zvoláva výbor základnej organizácie.

(3)   Členská schôdza alebo konferencia sa koná najmenej jedenkrát ročne. Výbor základnej organizácie zvolá členskú schôdzu, alebo konferenciu aj v prípade, ak o to požiada dozorná   revízna komisia alebo najmenej tretina členov odborového zväzu združených v tejto základnej organizácii.

(4)   Na členskej schôdzi základnej organizácie sa môžu zúčastniť všetci členovia v nej evidovaní.

(5)   V základných organizáciách odborového zväzu s veľkým počtom členov alebo pri ich veľkom územnom rozptýlení plní funkciu členskej schôdze konferencia delegátov, zvolených podľa zásad schválených
orgán-mi základnej organizácie.


článok 20

Výbor základnej organizácie odborového zväzu

(1)  Výbor základnej organizácie odborového zväzu je štatutárnym orgánom základnej organizácie. Riadi činnosť základnej organizácie medzi členskými schôdzami alebo konferenciami, je príslušným odborovým orgánom oprávneným konať v mene základnej organizácie vo vzťahu k zamestnávateľom, štátnym a iným orgánom a organizáciám.

(2)  V mene výboru základnej organizácie je oprávnený  konať samostatne  predseda základnej organizácie alebo  iný, ním poverený člen výboru  základnej organizácie.


článok 21

Dozorná a revízna komisia základnej organizácie

(1)   Dozorná a revízna komisia základnej organizácie je dozorným a revíznym orgánom základnej organizácie. V mene dozornej a revíznej komisie vystupuje predseda alebo ním poverený člen dozornej a revíznej komisie. V základnej organizácii s počtom členov menším ako 20 plnia funkciu dozornej a revíznej komisie základnej organizácie najmenej dvaja revízori.

(2)   Dozorná a revízna komisia vykonáva svoju činnosť podľa vlastného plánu kontrolnej činnosti. Môže konať aj na podnet orgánov odborového zväzu a orgánov základnej organizácie.

(3)   Dozorná a revízna komisia základnej organizácie najmä :

       a)   kontroluje dodržiavanie stanov, plnenie uznesení orgánov odborového zväzu, základnej organizácie a dodržiavanie vnútro zväzových predpisov,

       b)   kontroluje hospodárenie s majetkom základnej organizácie

       c)   kontroluje dodržiavanie schváleného rozpočtu a účtovníctva,

       d)   upozorňuje príslušné orgány základnej organizácie a odborový zväz na zistené nedostatky, dáva návrhy na zlepšenie hospodárenia,

       e)   vyjadruje sa k zániku základnej organizácie.

(4)   Zasadanie dozornej a revíznej komisie zvoláva predseda dozornej a revíznej komisie najmenej dvakrát ročne.

(5)   Predseda alebo poverený člen dozornej a revíznej komisie má právo zúčastniť sa na rokovaniach orgánov základnej organizácie.

(6)   Členovia dozornej a revíznej komisie nesmú byť počas doby výkonu svojej funkcie členmi výboru základnej organizácie.


 

článok 22

Hospodárenie s majetkom odborového zväzu

 a základných organizácií

 1)  Majetkom odborového zväzu je súhrn vecí, práv a iných majetkových hodnôt. Tento majetok je neodňa-teľný a nedeliteľný.. Odborový zväz a základné organizácie odborového zväzu hospodária s majetkom vo svojom vlastníctve a so zvereným majetkom.

(2)  Ak základná organizácia zaniká zlúčením s inou základnou organizáciou, prechádza jej majetok na novovzniknutú základnú organizáciu.

(3)  Ak zaniká základná organizácia dobrovoľným rozpustením a orgány základnej organizácie neurčia likvidátora, určí ho Predsedníctvo odborového zväzu.


článok 23

Finančné prostriedky

 (1)   Zdrojom finančných prostriedkov odborového zväzu a základných organizácií sú najmä:

       a)  príjmy z členských príspevkov.

       b)  výnosy z majetku

       c)  výnosy z vkladov na účtoch v peňažných ústavoch iné príjmy dosiahnuté v súlade so Stanovami alebo všeobecne záväznými predpismi.

(2)  Na zabezpečenie ďalších príjmov pre svoju činnosť môže odborový zväz a jeho základné organizácie s použitím svojho a zvereného majetku zakladať a podieľať sa na činnosti právnických osôb založených na účely podnikania, do týchto právnických osôb svojím majetkom vstupovať alebo vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia.

(3)  Členské príspevky odvádzajú členovia priamo na odborový zväz .Odborový zväz si ponechá na svoju čin-nosť a na tvorbu fondov  40% z vybraných členských príspevkov. 60% vybraných členských príspevkov poukáže základným organizáciám.Členovia odborového zväzu uvedení v čl.10 ods.2 týchto Stanov platia členský príspevok priamo základnej organizácii. Základná organizácia odvádza 40% z takto vybraných členských príspevkov na účet OZ PaL jedenkrát za štvrťrok.

(4)   Finančné prostriedky odborového zväzu sú určené na financovanie činnosti odborového zväzu.

(5)   Orgány odborového zväzu a základnej organizácie, ktoré hospodária s finančnými prostriedkami, si zostavujú rozpočet.

(6)   Rozpočet obsahuje tvorbu a čerpanie všetkých finančných prostriedkov, s ktorými orgány odborového zväzu a základnej organizácie hospodária.

(7)   V prípade, že základná organizácia neuhradí za obdobie presahujúce tri mesiace príslušný podiel členských príspevkov odborovému zväzu, bude táto základná organizácia písomne upozornená, aby dlžnú čiastku poukázala do termínu určeného predsedníctvom odborového zväzu. Ak tak neurobí, môže byť uznesením  Rady odborového zväzu vylúčená.

(8)   Účtovníctvo v odborovom zväze sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a vlastnými zásadami hospodárenia.


 

článok 24

Všeobecné zásady

(1)   Orgán je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

(2)   Na prijatie uznesenia orgánu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov orgánu. V prípade zhodnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu, resp. predsedajúceho. Pri rozhodovaní o majetku je potrebný súhlas 2/3členov orgánu.

(3)   Stanovy a Program odborového zväzu sa schvaľujú nadpolovičnou  väčšinou hlasov prítomných delegátov Zjazdu.

(4)   Uznesenia sa prijímajú spravidla verejným hlasovaním. K tajnému hlasovaniu sa pristúpi, ak tento spôsob hlasovania  schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov.

(5)   Uznesenie orgánu je možné nahradiť hlasovaním prostredníctvom obežníka. Uznesenie je prijaté, ak s pred-loženým návrhom súhlasia všetci členovia orgánu. Najbližšie zasadanie orgánu musí byť oboznámené s výsledkom hlasovania. Výsledok hlasovania sa uvedie v zápisnici.

(6)   Účasť iných osôb ako členov orgánu sa riadi rokovacím poriadkom, ak orgán nerozhodne inak. Okrem členov orgánu majú právo zúčastniť sa rokovania tí, ktorým toto právo vyplýva zo    stanov.

(7)   Uznesenia vyšších orgánov odborového zväzu sú záväzné pre nižšie orgány odborového zväzu, základné organizácie a členov.

(8)   Orgány odborového zväzu sú povinné oboznámiť so svojimi uzneseniami tie orgány
odborového zväzu, základnej organizácie a členov, ktorých sa uznesenie
týka. Títo majú právo požadovať podrobnejšie vysvetlenie.

(9)    Každý člen orgánu má právo na zapísanie a zverejnenie svojho odlišného stanoviska rovnakým spôsobom, akým je zverejnené prijaté uznesenie, ak o to požiada.

(10)  Vyššie orgány majú právo kontrolovať dodržiavanie a plnenie svojich uznesení nižšími orgánmi.

(11)  Každý orgán odborového zväzu a základnej organizácie má právo delegovať časť svojej kompetencie na nižšie alebo vyššie orgány odborového zväzu alebo základnej organizácie, a to iba so súhlasom orgánu, na ktorý sa kompetencia prenáša.

(12)  Volebné obdobie všetkých orgánov odborového zväzu a základnej organizácie odborového zväzu je, štvorročné mandát orgánov končí až zvolením nových orgánov.

(13)  Členom orgánu odborového zväzu alebo základnej organizácie odborového zväzu môže byť iba ten, kto je pracovnom, alebo v obdobnom pracovno-právnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorého zamestnancov združuje.

(14)  Mandát členov orgánu končí:

        a)  vzdaním sa

        b)  odvolaním

        c)  zánikom orgánu

        d)  zánikom členstva v odborovom zväze

        e)  skončením pracovného pomeru alebo iného obdobného pracovno-právneho vzťahu u zamestnávateľa, ktorého zamestnancov odborový zväz združuječlánok 25

 Členstvo odborového zväzu v odborových a iných združeniach

(1)  Odborový zväz je členom Konfederácie odborových zväzov v SR.

(2)  Odborový zväz je členom Union post & Logistics so sídlom v Nyone.

(3)  Odborový zväz je členom Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií SR.

(4)  Odborový zväz je členom Majetkovej, správnej a delimitačnej únie odborových zväzov SR.

(5)  Odborový zväz je členom Asociácie odborových zväzov dopravy a spojov SR.

(6)  Odborový zväz sa nemôže stať členom žiadnej politickej strany alebo hnutia.

                        
                                                   


článok 26

Zánik odborového zväzu


O zániku odborového zväzu rozhoduje Zjazd. Zároveň rozhoduje o vysporiadaní majetku, pohľadávok a záväzkov odborového zväzu.

                                                          

článok 27

Záverečné ustanovenia

(1)  Neoddeliteľnou súčasťou týchto Stanov  sú prílohy :

       č.1) Symbol Odborového zväzu pôšt a logistiky

       č.2) Výstavba orgánov Odborového zväzu pôšt a logistiky

       č.3) Volebný poriadok  Odborového zväzu pôšt a logistiky

(2)  Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia Zjazdom Odborového zväzu pôšt a logistiky.


V Bratislave dňa  2. decembra 2016Príloha č. 1

Symbol Odborového zväzu pôšt a logistiky


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sídlo Odborového zväzu pôšt a logistiky

Odborový zväz pôšt a logistiky

Bratislavská 1

903 01  Senec

IČO:  421 830 57

DIČ: 202 316 1228

 

                                          

 

Príloha č.2


                    
Výstavba
a orgány Odborového zväzu pôšt a logistiky


Zjazd odborového zväzu


 delegáti s hlasom rozhodujúcim


delegáti
s hlasom poradným


 

 


     Plénum
odborového zväzu


zástupcovia
základných organizácií


 Rada odborového zväzu

12 členov    

1 predseda

2 podpredsedovia

9 zástupcov regiónov


 


 


Predsedníctvo odborového zväzu

6 členov  

1 predseda

2 podpredsedovia

3 regionálni zástupcovia