Program

Program Odborového zväzu pôšt a logistiky

 

      Program Odborového zväzu pôšt a logistiky stanovuje úlohy a ciele zamerané na ochranu práv  a zabez-pečenie oprávnených sociálnych a ekonomických záujmov svojich členov.

     Zmyslom tohto Programu je vytýčiť úlohy Odborového zväzu pôšt a logistiky tak , aby počas celého funkč-ného obdobia orgánov OZ Pa L udávali hlavný smer činnosti zväzu v zmysle stanov OZ a v súlade s požiadav-kami členov odborového zväzu.

    Hlavnou úlohou Odborového zväzu pôšt a logistiky je presadzovať a chrániť pracovné,sociálne,mzdové a os-tatné práva  a záujmy členov,dbať na dodržiavanie ľudských práva slobôd a ochraňovať  dôstojné pracovné pod-mienky zamestnancov.

    OZ PaL bude podporovať vznik a činnosť nových odborových organizácií.

    Vo vzťahu k ostatným odborovým subjektom  OZ PaL uplatňuje princím solidarity a spolupráce.

 

Odborový zväz pôšt a logistiky bude vo svojej činnosti najmä :     

 

v oblasti zamestnanosti :

 

 • požadovať riešenie sociálnych dopadov vyplývajúcich zo štrukturálnych zmien ,
 • presadzovať zabezpečenie efektívnej zamestnanosti ,
 • pri plánovaní potrieb zamestnancov  požadovať od zamestnávateľa prijatie opatrení na stabilizáciu a motiváciu zamestnancov, umožniť zamestnancom prehlbovanie vedomostí a vytvorenie podmienok na ich odborný rast,
 • požadovať od zamestnávateľa,aby sa  pri organizačných a štrukturárnych zmenách obmedzilo hromadné

prepúšťanie zamestnancov,    

 • odmietať privatizáciu pošty,ktorá by viedla k zániku pracovných príležitostí  a k  zhoršeniu postavenia zamestnancov,

 

v oblasti legislatívy :

 

 -       úzko spolupracovať s MDPaT SR a so zamestnávateľom na tvorbe a zmenách zákona o poštových služ - 

          bách.V tejto súvislosti bude presadzovať oddialenie liberalizácie poštového trhu, zároveň bude poža-

         dovať vyriešenie financovania bremena univerzálnej služby ,

-        podporovať aktivity KOZ SR v oblasti pracovnoprávneho a sociálneho zákonodarstva smerujúce k zlep-

         šeniu postavenia zamestnancov ,   

 

v oblasti pracovnoprávnych vzťahov  :

 

 • pri presadovaní pracovnoprávnych nárokov  zamestnacov požadovať od zamestnávateľa dôsledné 

       dodržiavanie Zákonníka práce a ostatných pracovnoprávnych predpisov,

 • poskytovať odborovým organizáciám a členom odborového zväzu pracovnoprávne poradenstvo ,
 • vyžadovať dodržiavanie právnej ochrany odborových funkcionárov ,

 

v oblasti odmeňovania :

 

 • vyžadovať od zamestnávateľa takú politiku odmeňovania ,ktorá umožní zamestnancom dôstojný život,  
 • presadzovať , aby odmena za prácu  bola odrazom  náročnej a zložitej práce  zamestnancov ,
 • prostredníctvom kolektívneho vyjednávania  presadzovať rast reálnej mzdy zamestnancov

 

v oblasti kolektívneho vyjednávania :

 

 • uplatňovať kolektívne vyjednávanie ako hlavný nástroj na zlepšenie ekonomických a sociálnych

       záujmov zamestnancov,

 • na všetkých stupňoch orgánov  OZ PaL vyžadovať plnenie  dohodnutých záväzkov a pravidelne hod-

notiť ich plnenie so sociálnymi partnermi ,

 • k presadeniu požiadaviek pri kolektívnom vyjednávaní  využívať podporu a solidaritu členskej základ-

ne, ako aj ostatných zamestnancov ,

 

 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

 

 • požadovať  dôsledné dodržiavanie predpisov o ochrane zdravia,
 • vyžadovať od zamestnávateľov vytváranie zodpovedajúcich sociálnych ,zdravotných a  hygienických

podmienok práce pre svojich zamestnancov,

 • nominovať svojich členov za zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť,
 • vyžadovať dôsledný kontrolný systém ochrany práce ,

 

v oblasti upevňovania postavenia odborov :

 

 • presadzovať posilnenie postavenia odborov v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • prijímať opatrenia,ktoré povedú k zvýšeniu autority a akcieschopnosti odborových orgánov a organi-zácií,
 • vyžadovať od  zamestnávateľa rešpektovanie odborov ako zástupcov všetkých zamestnancov,
 • zdokonalovať systém informovanosti členskej základne o činnosti odborov,
 • pre zvýšenie účinnosti odborovej práce  využívať podnety a návrhy členov a základných organizácií,
 • venovať zvýšenú pozornosť odborárskemu vzdelávaniu, najmä u mladých funkcionárov,

 

v oblasti aktivizácie členskej základne a získavania nových členov :

 

      -       udržiavať kontakt s funkcionármi základných organizácií a s členskou základňou,

      -       venovať zvýšenú pozornosť  neorganizovaným zamestnancom, najmä mladým ľuďom a novoprijatým

              zamestnancom a získavať ich pre  členstvo v odboroch ,

 • pravidelne hodnotiť vývoj členskej základne , prijímať opatrenia na zamedzenie jej poklesu,

 

v oblasti medzinárodnej činnosti :

 

 • posilňovať a prehlbovať spoluprácu s partnerskými zväzmi v zahraničí pri riešení spoločných   prob-lémov ,
 • spoločne postupovať pri presadzovaní požiadaviek odborov v procese liberalizácie poštového trhu,
 • aktívne pôsobiť v orgánoch medzinárodných odborových združení pôšt a logistiky a príbuzných činností,
 • poznatky a skúsenosti zahraničných partnerských odborových organizácií uplatňovať v činnosti zväzu.

 

 

     Tento Program Odborového zvúzu pôšt a logistiky bude rozpracovaný do jednotlivých oblastí odborárskej práce a jeho plnenie bude pravidelne hodnotené .

.