MEMORANDUM 2014

08.10.2014 09:43

MEMORANDUM 2014

Memorandum

 

o spolupráci sociálnych partnerov pri riešení otázok

zamestnanosti, odmeňovania a podnikovej sociálnej politiky v roku 2014

 

uzatvorené medzi

 

Zmluvné strany:

 

Slovenská pošta, a. s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

ďalej len (SP, a. s.)

a

Odborový zväz pôšt a logistiky

Bratislavská 1

903 01 Senec

ďalej len (OZ PaL)

 

(spoločne ďalej len "zúčastnené strany")

 

Preambula

 

         Zmluvné strany, vychádzajúc z priaznivého výsledku a pozitívnych skúseností z uplatňovania Memoranda o spolupráci sociálnych partnerov pri riešení problémových oblastí odmeňovania, zamestnanosti a podnikovej sociálnej politiky, ktoré zúčastnené strany ako sociálni partneri  podpísali na rok 2013 a ktorého výsledkom uplatňovania bolo najmä podpora zástupcov zamestnancov pri komunikácii významných zmien v organizácii práce a vysvetľovanie budúceho smerovania spoločnosti, dodržanie sociálneho zmieru, ktoré malo pozitívny dopad na sociálno-psychickú atmosféru na pracovisku a tak aj na efektívnejšiu a kvalitnejšiu prácu zamestnancov, čo primerane pomohlo dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok, ako aj následné zvýšenie základných miezd u väčšiny zamestnancov v priemere o 5,5% a tiež dodržiavanie Podnikovej kolektívnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami na roky 2012-2014, dospeli k rozhodnutiu uzatvoriť aj v roku 2014 memorandum             o spolupráci sociálnych partnerov pri riešení otázok zamestnanosti, odmeňovania                            a podnikovej sociálnej politiky.

 

Článok 1

Predmet memoranda

 

  1. Predmetom Memoranda o spolupráci sociálnych partnerov je deklarovanie ich vzájomných práv, povinností a prijatie konkrétnych opatrení za účelom  udržania  sociálneho zmieru ako nevyhnutného predpokladu na zabezpečenie priaznivého ekonomického a existenčného vývoja SP, a. s., a napĺňania podnikovej kolektívnej zmluvy.

 

Článok 2

Práva a povinnosti účastníkov memoranda

 

  1. Zmluvné strany si plne uvedomujú, že SP, a. s., v roku 2013 dosiahla a mierne prekročila plánovaný hospodársky výsledok, čo vytvára lepšie predpoklady najmä na tvorbu sociálneho fondu v roku 2014 vo vyššom finančnom objeme a priestor na mierny rast priemernej mzdy. Uvedomujú si aj pomery na poštovom trhu a z nich vyplývajúcu potrebu riešenia úloh na ďalšie zlepšovanie ekonomickej a existenčnej situácie v SP, a. s., čo bude umožňovať primerané zlepšovania vývoja v oblasti odmeňovania zamestnancov. Berú do úvahy možnosti zamestnávania a objemu finančných prostriedkov vyčlenených v podnikateľskom pláne na rok 2014 na odmeňovanie. Vyjadrujú spoločnú ochotu                 čo najviac prispieť k takému riešeniu v zamestnanosti a v mzdovej oblasti, ktoré bude upevňovať sociálne potreby zamestnancov a udržanie zamestnanosti. Zaväzujú sa,               že sa budú spoločne usilovať a budú podporovať kroky na dosiahnutie pozitívneho hospodárskeho výsledku a budú ho spoločne propagovať.

 

2.2 Za týmto účelom zúčastnené strany deklarujú vôľu:

  1. zabezpečiť zamestnanosť v roku 2014 v priemernom prepočítanom počte 13 520 zamestnancov,
  2. čerpať mzdové prostriedky na rok 2014 v objeme 107 445  tis. EUR,
  3. aplikovať pre rok 2014 znenie čl. V, bod 5.1.7 Podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2012 - 2014 v rozsahu podľa predchádzajúcich písmen a) a b) tohto článku,
  4. tvoriť sociálny fond  vo výške 1,5% podľa zákona o sociálnom fonde zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu v roku 2014,
  5. prerokovať a dohodnúť spôsob ďalšej realizácie tohto memoranda alebo jeho úpravy  na základe výsledkov hospodárenia za I. polrok 2014, ako aj  predpokladaného ekonomického vývoja spoločnosti do konca roka 2014.

 

  1. Zúčastnené strany poverujú zabezpečovať úlohy vyplývajúce z Memoranda o spolupráci sociálnych partnerov predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa SP, a. s.,                Mgr. Ing. Tomáša Druckera a predsedníčku OZ pôšt a logistiky Žofiu Lehotskú.

 

Článok 3

Záverečné ustanovenie

 

  1. Memorandum o spolupráci sociálnych partnerov je možné meniť písomnými dodatkami, ktoré sú oprávnené schváliť osoby uvedené v bode 2.3.

 

  1. SP, a. s., a OZ PaL spoločne vyhlasujú, že sa budú včas a vzájomne informovať o vzniknutých problémoch a že sú pripravení ihneď rokovať a konštruktívne riešiť všetky sporné otázky spojené s problematikou Memoranda o spolupráci sociálnych partnerov       a tak prispieť k udržaniu sociálneho zmieru.

 

Trenčianske Teplice,  03. 03. 2014

 

 

............................................                                           ................................................

 Mgr. Ing. Tomáš Drucker                                                             Žofia Lehotská

     Slovenská pošta, a. s.                                                   Odborový zväz pôšt a logistiky

 

 

...........................................

    Ing. Peter Kapusta

   Slovenská pošta, a. s.